CUVÂNT ÎNAINTE – PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE MARAMUREȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

logo nou mov

Inaugurăm azi, 12 mai 2023, noua pagina web a Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România.

Ne propunem ca prin intermediul acestui vector informațional să conexam sinergic acțiunea tuturor Comunelor din Maramureș care au aderat la această formă asociativă, cu celelalte instituții ale statului: Camera de Conturi, Instituția Prefectului județului Maramureș, precum și cu celelalte instituții de stat deconcentrate din județ, astfel încât să reușim să ne facem “auziți” cât mai bine și mai eficient în concertul Administrației Publice Centrale.

Filiala Județeană Maramureș a Asociației Comunelor din România își propune ca prin structurile sale funcționale: Biroul de Auditul Public Intern în Cooperare și Compartimentele de Activități Statutare în Cooperare respectiv Activități economice cu caracter accesoriu, care își desfășoară activitățile în folosul Comunelor semnatare ale acordurilor de cooperare pe aceste domenii, să contribuie efectiv la îmbunătățirea semnificativă a actului administrativ precum și la întărirea culturii organizaționale și a managementului public al tuturor Comunelor care împărtășesc valorile noastre.

În plan socio-cultural Asociația dorește să promoveze cât mai eficient valorile și tradițiile specifice acestui minunat colț de tara și legăturile cu comunele înfrățite din Republica Moldova și alte state din Uniunea Europeană.

Mulțumim autorităților publice, în special Camerei de Conturi Maramureș și Instituției Prefectului județului Maramureș – care, prin structura sa informală – Grupul de Modernizare al Administrației Publice Locale - s-au implicat activ în devenirea noastră ca Instituție de Interes Public respectiv la promovarea bunelor practici în administrație la nivel local și național.

Sperând în dezvoltarea viitoare a Asociației noastre, urez succes tuturor celor implicați sau care doresc să se implice în acest demers comun.

Cu respect,
Președintele Filialei Județene Maramureș
a Asociației Comunelor din România
Primarul Comunei Săcălășeni
Emilian- Gheorghe POP

 

Motto:

Cu fiecare tehnologie nouă vine întâi frica și apoi o nouă oportunitate!

Bill GATES

Motto:

„Dacă nu eşti parte din soluţie, atunci  eşti o parte din problemă”

Prof. Univ. dr. Marcel GHITA

Image

EFICIENȚĂ ADMINISTRATIVĂ, TRANZIȚIE DIGITALĂ
ȘI SERVICII PENTRU COMUNITATE
(comunicat de presă)

    Luni, 22 ianuarie 2024, în "Casa Comunelor din județul Maramureș" din localitatea Săcălășeni, la inițiativa d- nei Director a Camerei de Conturi Maramureș, ec. drd. Leontina CHERMEZAN și a Președintelui Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România, primarul comunei Săcălășeni, Emilian Gheorghe POP, a avut loc cea de-a doua întâlnire între auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Maramureș si auditorii publici interni ai structurii de specialitate a Asociației.

    La această întalnire au fost invitați să participe și primarii sau reprezentanții celor 38 de Comune din județ care își asigură auditul public intern în sistem asociativ.

    În alocuțiunea de deschidere, d-na Leontina CHERMEZAN a precizat că „O administrație eficientă este fundamentul unei societăți prospere, tranziția digitală devenind tot mai imperativă în acest context prin facilitarea accesului la informații și servicii esențiale. Tranziția digitală nu este doar o necesitate ci și o oportunitate de inovație, reducându-se birocrația și oferind cetățenilor servicii mai rapide și mai accesibile. Înseamnă o economisire de timp și resurse atât pentru cetățeni cât și pentru instituțiile publice.”

    Președintele Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România a arătat că prioritatea de bază a activității Comunelor în acest context politic și economic delicat o constituie asigurarea unor servicii comunitare coerente și eficiente pentru fiecare contribuabil în parte.

    La rândul său, d-l. ec. Sabin SISERMAN – șeful Biroului de audit public intern al Filialei Județene Maramureș, a expus în fața celor prezenți, acțiunile structurii de audit în exercițiul financiar încheiat, 2023, precum și planul de audit public intern pentru anul 2024, circumscrise în paradigma parametrilor de tranziție digitală si eficientizare a managementului public explicitat mai sus.

    Demersurile auditorilor interni în anul 2023 au avut un profund caracter PREVENTIV, și au vizat întărirea acțiunii sinergice între cele două forme de audit – cea a Camerei de Conturi Maramureș și cea a auditului intern în cooperare. Complementaritatea auditului intern și-a obiectivat eficiența în îmbunătățirea actului administrativ al Comunelor și în creșterea responsabilității sociale a angajaților și conducătorilor instituțiilor auditate față de comunitățile pe care aceștia le reprezintă.

    La rândul lor primarii prezenți și-au exprimat considerația pentru suportul primit de către șefii compartimentelor funcționale ale UAT-urilor în exercitarea responsabilităților lor din partea auditoriilor interni, aprecind totodată că noua abordare a auditului extern („Prin onoare- nu prin teroare” – d-l. Mihai BUSUIOC”- n.a.), în relația cu entitățile auditate, a făcut ca implicarea funcționarilor publici din Comune în rezolvarea problemelor comunității să fie considerabil îmbunătățită.

    În anul 2024 administrațiile publice locale se vor afla sub incidența a numeroși factori conjuncturali care vor greva cu siguranță asupra deciziilor administrative ale conducerilor executive; penuria de resurse de finanțare a proiectelor în care sunt implicate unele Comune va trebui să fie suplimentată prin încasări substanțiale ale taxelor și impozitelor locale.

    Primarul Comunei Mireșu Mare a opinat că o altă provocare majoră o constituie informatizarea rapidă a administrației publice, conexarea bazelor de date referitoare la contribuabili și modificarea modului de administrare a comunităților. Problema ridicării pregătirii profesionale a lucrătorilor din administrațiile locale sau de reconversie a angajaților va deveni, în acest context mai stringentă decât oricând altădată.

    În acest sens, Președintele Filialei și-a exprimat disponibilitatea de a încheia parteneriate cu toate universitățile interesate, astfel încât studenții de la facultățile economice să-și poată efectua stagiul de practică în orice Comună membră.Filiala Județeană Maramureș a
Asociației Comunelor din România

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI – PRIVIND COMPLEMENTARITATEA ACTIVITĂȚII DE AUDIT PUBLIC INTERN

curte de conturi

„ În mod tradițional, Curtea de Conturi menține relații bune de colaborare și se bazează pe activitatea de audit intern că un punct principal de contact în auditurile sale, având în vedere cunoașterea entității de către auditorii publici interni.

De aceea, se considera utila complementaritatea funcției de audit intern atunci când se efectuează misiuni proprii de audit extern. În acest sens, în auditurile sale, Curtea de Conturi a recomandat în repetate rânduri consolidarea funcției de audit intern în entitățile publice, aratând că în acest domeniu exista înca personal insuficient și o oarecare subfinatare.

Curtea de Conturi recomanda tuturor conducătorilor entităților publice creșterea asumării responsabilității și a răspunderii cu privire la implementarea unui sistem de control intern/managerial robust, care să conducă la sporirea fiabilității, a credibilității informațiilor publice, a gestionarii riscurilor și a performatei activitiilor desfășurate, precum și la conformitatea cu actele normative incidente, în vigoare”

(Extras din Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2013, pag 22).

„Curtea de Conturi vă dezvolta colaborarea cu structurile de audit intern de la nivelul persoanelor juridice, în vederea asigurării complementarității și a creșterii eficienței activității de audit”.
(Extras din Legea nr. 94 din 8 septembrie 1992 (**republicată**)privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, art.42 alin. (3)).

PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI PREZENT LA ADUNAREA ACOR MARAMUREȘ

Image

ALOCUȚIUNEA D-NEI DIRECTOR A U.C.A.A.P.I. -MINISTERUL FINANTELOR- MIOARA DIACONESCU, LA ADUNAREA GENERALĂ A A.Co.R.-2023, PRIVIND NECESITATEA DEZVOLTĂRII AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN SISTEM ASOCIATIV

Image

S-au împlinit în anul 2022 zece ani de colaborare fructuoasă între Grupul pentru Modernizarea Administrației Publice Locale și Filiala Județeană Maramureș a Asociației Comunelor din România – A.Co.R.- MM - prin structura sa organizatorică, Biroul de Audit Public Intern în Cooperare.

Prin această structură informală s-a reușit coagularea interesului aparatelor de lucru ale primarilor pentru o mai bună și mai eficientă administrare a comunităților locale, în 38 de Comune ale județului Maramureș, aderente la sistemul de audit asociativ, imaginea și performanța administrativă ale acestora fiind radical schimbată, în bine.

Demersurile comune (Instituția Prefectului județului Maramureș și A.Co.R..-MM) au avut o pronunțată tentă de îndrumare a managementului public, benchmarkingul (promovarea bunelor practici în cadrul comunelor afiliate) fiind metoda de bază utilizată pentru a furniza modele sau standarde pentru celelalte U.A.T. partenere.

Astfel, modelul de inventariere specială a domeniului public a fost cel propus de comuna Săcălășeni. U.A.T.-urile membre ale Asociației (și nu numai acestea) vor trebui însă să continue activitatea de inventariere a domeniului public și să-l publice în Monitorul Oficial al României cât mai repede posibil, accesul la finanțările europene și de la bugetul de stat fiind condiționate de finalizarea acestei inventarieri.

Având în vedere că punerea în aplicare a Programului Național de Reconstrucție și Reziliență are în componență, ca un punct forte, informatizarea instituțiilor publice, (....) un alt demers comun s-a obiectivat în misiunea de audit de asigurare privind realizarea rețelelor de intranet protejate, a site-urilor Comunelor membre și a activităților bibliotecilor comunale. Benchmarkingul l-a constituit însăși Instituția Prefectului județului Maramureș și UAT-urile Săcălășeni și Groși.

Dar acțiunea cea mai importantă din anul 2022 a fost însă derularea misiunilor de audit de consiliere privind activitatea de achiziții publice, respectiv crearea dosarelor tehnice ale investițiilor în curs (multianuale), pe surse de finanțare (fonduri europene, fonduri alocate de la bugetul de stat și fonduri alocate de la bugetul local. Performanțele cele mai reprezentative în acest domeniu le-au avut comunele Mireșu Mare, Valea Chioarului, Recea, Oarța de Jos, Cernești, Botiza, Strâmtura, Bogdan Vodă și Săcălășeni.

Felicităm pe d-l președinte al A.Co.R.-MM, Emilian Gheorghe POP, pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională a conducerilor executive ale Comunelor membre – primari și viceprimari, precum și a personalului implicat în activități financiar-contabile, impozite și taxe locale și executări silite. Urmare a acțiunii concertate pe aceste domenii foarte sensibile, în special cel al executărilor silite, s-a reusit în ultimii 3 ani dublarea fondurilor încasate la bugetele locale de la contribuabili și conformarea marii majorității a contribuabililor din Comunele membre, de bunăvoie, pentru plata acestor obligații cetățenești.

Urăm succes și performanțe semnificative tuturor Comunelor membre ale Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România care își asigură auditul intern în sistem asociativ prin Biroul de audit al Filialei, condus de d-l Ec. Dr. Sabin SISERMAN, structură a cărui activitate în interes public o apreciem ca fiind FOARTE BUNĂ și de bun augur pentru implementarea unei administrații performante în județul Maramureș.

Urmare a implicării sistematice și tenace a auditorilor și a Grupului de Modernizare a Administrației Publice Locale, Camera de Conturi Maramureș a apreciat pozitiv, cu ocazia misiunilor de audit financiar, activitatea a 4 comune care s-au distins în conducerea evidențelor contabile și administrarea patrimoniului public. Această stare de fapt constituie, în aprecierea noastră, chintesența activităților de modernizare a administrației publice locale în județul Maramureș.

Ne exprimăm speranța ca toate Comunele din județul Maramureș să adere la această formă de cooperare, care în timp și-a dovedit eficiența.

Vă asigurăm, în calitatea mea de președinte al Grupului pentru Modernizarea Administrației Publice Locale, împreună cu colegul meu, consilier superior Traian-Titu Fodor, secretarul Grupului, de întreaga noastră susținere pe mai departe și așteptăm cu interes noi acțiuni împreună,

            Cu deosebit respect,

Prefectul județului MARAMUREȘ
Rudolf STAUDER

Image

Motto:

„Auditul intern este ca mirosul de gaz:
este rareori agreabil, dar poate, de regulă,
să evite explozia!”
Jaques Renard

Azi, 12 mai 2023, la sediul Camerei de Conturi Maramureș, a avut loc, la inițiativa Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din Maramureș, o întâlnire de lucru a auditorilor publici interni în sistem asociativ cu auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Maramureș.

Întâlnirea între auditorii celor două instituții – cea supremă de audit – Camera de Conturi Maramureș și auditorii Instituției de Utilitate Publică – Filiala Județeană Maramureș a Asociației Comunelor din România, a fost mediată de dna Director a Camerei de Conturi – drd. ec. Leontina CHERMEZAN, și a avut ca obiectiv principal identificarea zonelor de risc din activitatea de audit intern și, implicit, stabilirea măsurilor ce trebuiesc luate pentru a beneficia de audit intern complementar eficient, în concordanță cu obiectivele Curții de Conturi, toate entitățile publice semnatare ale acordurilor de cooperare.
Trebuie să menționăm că întâlnirea actanților la activitățile de audit ale entităților publice are loc la două luni de la vizita Președintelui Curții de Conturi a României – dl. Mihai BUSUIOC - la Adunarea Generală a Reprezentanților Comunelor din Maramureș care își asigură auditul public intern în cooperare prin structura de audit specializată a Asociației. Cu această ocazie, dl. Președinte a făcut public noul Regulament al Curții de Conturi a României, act normativ de relevanță majoră în administrația publică, acesta reformând practic întreaga paradigmă a activităților de audit.

Cu siguranță, aserțiunea domnului Președinte, expusă la întâlnirea de la castelul Teleki din Coltău din data de 15 februarie 2023, conform căreia de acum înainte „administrația publică în România va trebui să se desfășoare prin onoare, și nu prin teroare”, incumbă multiple valențe semantice.

Putem conchide că din necesitatea clarificării accepțiunilor acestui deziderat (exprimat aparent metaforic de dl Președinte Mihai BUSUIOC) și cristalizarea acțiunilor părților implicate, a fost necesară o minimală perioadă de „germinație” a consecințelor unui asemenea demers. Aceasta a fost, în fapt, cauza micului „delay” în procesul de cunoaștere interpersonală a auditorilor interni și externi, depășirea „tracului” generat de apartenența persoanelor implicate în cele două forme de audit, precum și stabilirea jaloanelor acționale ale celor două instituții, în viitor.

Discuțiile au demarat prin autoprezentarea fiecărui auditor (întâi auditorii externi – în calitate de gazde – iar mai apoi auditorii interni – în calitate de invitați). Doamna Director Leontina CHERMEZAN a continuat prin a prezenta rezultatele și conținutul activității auditorilor Camerei de Conturi a județului Maramureș – subliniind că „atât în noul Regulament, cât și în întreaga activitate a Curții de Conturi, infracțiunile sunt nenegociabile”. Curtea de Conturi încurajează colaborarea în vederea întăririi controlului intern al fiecărei instituții, creându-se astfel premisele dezvoltării localităților și descurajarea greșelilor care pot apărea în activitatea UAT-urilor.

În alocuțiunea sa, dna Director Leontina CHERMEZAN, a subliniat că această întâlnire de lucru, constituie un bun prilej de a construi un parteneriat solid între cele două institutții, în temeiul legii și al standardelor internaționale de audit. Evident, beneficiarul final al acestui dualism institutional este contribuabilul local, față de care cele două entități au responsabilitatea socială de a le oferi certitudinea respectării cadrului legislativ aplicabil domeniilor auditate.”

Președintele Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România – dl. Emilian-Gheorghe POP a punctat faptul că, structura de audit a Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România s-a dezvoltat pas cu pas, prin aderarea voluntară a Unităților Administrativ-Teritoriale la activitatea de audit. De asemenea, selecția auditorilor publici interni s-a făcut strict pe criterii de profesionalism și integritate.

Faptul că de la trei Comune care își exercitau auditul intern în cooperare în anul 2012, în prezent 38 de Comune recurg cu încredere la serviciile auditorilor interni, reprezintă o confirmare „de facto” a profesionalismului auditorilor interni și a utilității sociale a acestei cooperări.

În cuvântul său, șeful Biroului de Audit Public Intern – dl. dr. ec. Sabin SISERMAN – a subliniat faptul că în cei peste zece ani de când conduce activitatea Biroului de Audit Public Intern în Cooperare al Filialei județene Maramureș a avut ca obiectiv principal schimbarea culturii organizaționale și manageriale a funcționarilor publici din entitățile auditate.

Întregul demers al șefului Biroului de audit poate fi sintetizat în dorința de a materializa „Obligația de diligență, onestitate și loialitate”, prin care conducătorii instituțiilor publice sunt responsabili în exercitarea prerogativelor instituționale, în administrarea banului public în folosul cetățenilor comunităților pe care le reprezintă. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul „Grupului pentru Modernizarea Administrației Publice Locale”, (organism informal al cărui președinte este Prefectul Județului Maramureș) și a fostei conduceri a Camerei de Conturi Maramureș.

Astfel, cele două instituții, împreună cu Biroul de Audit Public Intern al Filialei Județene A.Co.R. Maramureș, au organizat în anul 2016 un curs de contabilitate bugetară, iar în anul 2018 un curs de fundamentare pe bază de obiective, a bugetelor locale ale Comunelor și ale școlilor gimnaziale ale Comunelor. Forța exemplului – obiectivat în „benchmarking”(generalizarea celei mai bune experiențe într-un domeniu), este o modalitate de audit clamată în administrațiile occidentale și recomandată a fi aplicată ori de câte ori este posibil, de către Institutul Francez de Audit și Control Intern (IFACI), ca o garanție a armonizării și generalizării actului administrativ la cele mai înalte standarde.

Ținând seama că în ultima perioadă Comunele care își asigură auditul intern în cooperare au accesat fonduri europene obiectivate în numeroase proiecte comunitare (între 4 și 17 proiecte) a căror sume exprimate în euro se apropie de o jumătate de miliard, se impune o foarte mare vigilență a administrării și a auditării lor, tocmai pentru a evita o potențială consecință devastatoare, exprimată sintetic de Jaques Renard și prezentată în motto-ul acestui comunicat.

Șeful Biroului de Audit Public în Cooperare a subliniat faptul că misiunile de audit de consiliere derulate de A.Co.R. Maramureș au utilizat intensiv „benchmarking-ul” ca formă de PREVENIRE a derapajelor administrative și de creștere a eficienței utilizării banului public, atenția focusându-se pe conducerea evidențelor contabile a investițiilor în curs (care se derulează de regulă pe un orizont multianual), respectiv pe colectarea taxelor și impozitelor locale.

Din partea auditorilor interni ai A.Co.R-MM au fost prezentate câteva aspecte semnificative care îngreunează desfășurarea activității UAT-urilor, auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Maramureș semnalând și anumite zone de risc de care au luat act cu ocazia misiunilor proprii de audit și de care auditorii interni vor trebui să țină seama în stabilirea obiectivelor misiunilor planificate.

Cu ocazia acestei întâlniri a fost lansat și noul site al Filialei județene Maramureș a Asociației Comunelor din Romania: www.acormm.ro .

În încheierea întâlnirii, dna Director Leontina CHERMEZAN și dl Director adjunct ai Camerei de Conturi Sorin AOȘAN și-au exprimat convingerea că parteneriatul între cele două instituții se va obiectiva în rezultate care vor fi resimțite pozitiv, atât de aparatul de lucru al fiecărui primar (prin creșterea încrederii în actele administrative pe care și le asumă funcționarii publici), cât și de beneficiarii finali ai demersurilor autorităților publice – contribuabilii la bugetele locale și societatea românească, în general.

Biroul de Audit Public Intern în Cooperare
al Filialei Județene Maramureș
al Asociației Comunelor din România