Adresa inaintata Camerei de Conturi Maramures pentru sustinerea activitatii de audit public intern prin structura asociativa A.Co.R. Maramures -15.06.2015

Nr. A.Co.R. MM: 264/15.06.2015                                                               Nr. CCMM:   777/15.06.2015

Catre
CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI MARAMUREŞ
In atenţia d-lui Director

 

Avem plăcerea de a vă informa ca in data de 03.06.2015 a avut loc la Primaria Comunei Cicîrlău prezentarea oficială a site-ului FILIALEI JUDEŢENE MARAMUREŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMANIA, www.acormm.ro, site pe care v-am ruga să aveţi amabilitatea de al vizualiza, date fiind unele aspecte de convergenţă, existente între auditul extern desfăsurat prin intermediul instituţiei pe care o conduceţi şi auditul public intern, prin cooperare, efectuat pentru un număr de 24 Comune, prin intermediul Filialei A.Co.R Maramureş.

Dorim să menţionăm că la acest eveniment a participat din partea INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI MARAMUREŞ, d-l subprefect BONDREA VASILE – coordonatorul Grupului de Modernizare a Administratiei Publice, din care fac parte şi auditorii publici angajaţi ai filialei noastre.

Structura de audit public intern a Filialei Judeţene Maramureş A.Co.R.a fost si este participantă activă in cadrul Grupului de Modernizare a Administraţiei Publice incă din anul 2012. Participarea auditorilor noştri în cadrul Grupului a vizat schimbarea mentalităţilor funcţionarilor publici, implementarea standardelor, procedurilor SCM/I şi a politicilor INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI MARAMURES de “bune practici administrative”, concomitent cu misiunile de audit de regularitate desfăsurate de A.Co.R. MM. Anexăm aprecierea d-lui Subprefect Bondrea Vasile referitoare la colaborarea cu Filiala A.Co.R Maramures.

Vă mai informăm că activitatea de audit public intern desfăsurată prin Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din Romania a făcut obiectul unei evaluări externe a UCAAPI în decembrie 2012 (prin auditor UCAAPI, ec. Camil Bojin), activitatea compartimentului fiind apreciată ca fiind CONFORMĂ cu normele proprii de audit public intern, întocmite in baza legii 672/2002. De asemenea implementarea OMFP 946/2005 în cadrul entităţilor publice partenere ale A.Co.R Maramureş, la acea dată, a fost considerată de acelasi auditor ca fiind CORESPUNZĂTOARE.

Adăugăm că în Raportul Curţii de Conturi a Romaniei pentru anul 2013 la pagina 22 (prezentat in extras pe prima pagină a site-ului Filialei Maramureş a A.Co.R), se menţionează că această instituţie “se bazează pe activitatea de audit intern ca un punct principal de contact în auditurile sale, având în vedere cunoaşterea entitatii de către auditorii publici interni” şi consideră “utilă COMPLEMENTARITATEA funcţiei de audit intern atunci când se efectueaza misiuni proprii de audit extern”.

Chiar dacă activitatea de audit public intern prin cooperare în judeţul Maramureş s-a iniţiat şi s-a conturat relativ dificil, pe parcursul a cca 3 ani, (datorită ridicatei instabilitati pe post a auditorilor cauzata de necesitatea deplasării zilnice pe distanţe relativ lungi cu autovehicule personale la entităţile publice partenere, a subfinanţarii acestei activităţi şi mai ales a necunoaşterii legislatiei referitoare la auditul intern de către conducerile executive ale Comunelor), considerăm că în prezent auditul intern derulat prin cooperare s-a maturizat, fiind capabil ca prin activitatea prestată să adauge suficientă plusvaloare şi să participe,complementar, alături de Camera de Conturi Maramureş la îmbunătăţirea actului administrativ in Comunele judeţului cu care avem incheiate acorduri de cooperare.Vă informăm că Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern (sub autoritatea careia se desfăsoară activitatea de audit public prin cooperare A.Co.R.), în vederea imbunătăţirii propriei activităţi, ne-a facut următoarele recomandări, cu ocazia stagiului de pregătire profesională organizată de aceasta instituţie la DGFP Vâlcea, in mai 2015:

1. Să dezvoltăm relatiile de colaborare cu Camerele Judeţene de Conturi, prin contactarea conducerii acestor instituţii carora să le facem cunoscute dificultatile cu care ne confruntăm in derularea misiunilor de audit intern şi să le solicităm sprijinul instituţional.

2. Să solicităm ca în rapoartele auditorilor externi ai Curtii de Conturi SA FIE INCLUSE SI APRECIERI ASUPRA MODULUI IN CARE INSTITUTIILE PUBLICE (carora auditul intern s-a efectuat prin A.Co.R.) AU DUS LA INDEPLINIRE RECOMANDĂRILE FĂCUTE DE AUDITORII INTERNI, (cunoscut fiind faptul că auditul intern nu are pârghii de constrângere sau influenţare a acţiunii funcţionarilor din entităţi), iar funcţionarii publici ai Comunelor auditate ignora sau tergiverseaza ducerea la ăndeplinire a recomandărilor lăsate de auditul intern.

3. Să selectăm si să includem în planurile de audit public intern, (in conformitate cu prevederile OMFP 1086/2013, art. 2.4.1.3 litera h), misiuni care să tină seama de RECOMANDARILE CURŢII DE CONTURI, astfel incât activitatea de audit intern să-si dovedeasca complementaritatea.

Subliniem că acest mod de lucru funcţionează foarte bine in multe judeţe, fiind considerat de auditorii interni eficient şi productiv. Funcţionarii UCAAPI care ne-au asigurat instruirea la DGFP Vâlcea au considerat acest mod de lucru ca o modalitate sigura de a determina (chiar obliga) funcţionarii publici din primării să ducă la îndeplinire recomandările făcute de auditorii interni în condiţiile în care aceştia nu dispun de niciun mijloc de constrângere (şi in consecintă, dat fiind faptul că auditorii interni actionează cu buna credintă, nu este rational să li se impute lor vreo vina pentru neimplementarea unor recomandări oportune şi pertinente, făcute de aceştia entităţilor auditate).

Fată de cele prezentate mai sus, în vederea imbunătăţirii activităţii de audit public intern, vă solicităm sprijinul necesar pentru asigurarea complementarităţii activităţii noastre cu cea a instituţiei pe care o conduceţi. Informaţiile suplimentare referitoare la activitatea desfăsurată pâna în acest moment de către compartimentul audit public intern al A.Co.R. MM, sunt postate pe site. Pentru orice alte informaţii vă stăm la dispoziţie.

15.06.2015
Cu respect
Presedintele Filialei Jud. Maramureş a ACoR,
Primarul Comunei Săcălăşeni
Ing. Jur. Emilian Gheorghe POP

 

Siserman Sabin – editorial -15.06.2015: Auditorul intern – “pârâciosul de serviciu” sau “omul primarului” ?

 Auditorul intern – “pârâciosul de serviciu” sau “omul primarului” ?

Vorbind în termeni oficiali, auditul intern, aşa cum este el normat prin Legea 672/2002 si HG 1086/2013, are menirea de a identifica slăbiciuni şi disfuncţii existente la nivelul entităţilor publice auditate şi de a contribui la îmbunătăţirea activităţii acestora prin formularea de recomandări adecvate adresate conducătorului institutiei.

Altfel spus, spre deosebire de orice altă forma de control clasic, auditul intern are mai degrabă un caracter de consiliere si susţinere a actului de management public în parametri de eficientă si legalitate, prin transmiterea exclusivă către conducerea instituţiilor publice a semnalelor şi alertelor necesare de acţiune pentru a preveni derapajele ce pot apărea la nivelul compartimentelor funcţionale. Derapaje care pot consta din acţiuni sau inacţiuni care contravin procedurilor, regulilor si reglementărilor legale şi care pot compromite instituţia în relaţia cu beneficiarul final al serviciilor oferite de Comună- contribuabilul de rând.

Odată transmise aceste semnale printr-un raport de audit intern, închiderea “lanţului” (feed-back pozitiv) şi posibilitatea tragerii unei concluzii asupra eficienţei unei misiuni de audit public intern depinde exclusiv de voinţa şi respectul conducătorului instituţiei faţa de legalitate, regularitate, ordine si disciplină internă.

Schimband discursul oficial în unul mai plastic, nu odată, cu ocazia misiunilor de audit sau a celor de supervizare, pentru a mă face inţeles de toţi cei cu care intram în contact, am comparat auditorul intern cu “pârâciosul clasei” care (trebuie şi) spune dirigintelui “cine fuge de la ore, cine de la cine şi-a copiat temele, cine era de serviciu si nu a şters tabla sau orice alte dedesupturi şi aranjamente facute pe ascuns”, numai pentru a-i da cu “sic” celui pe care comunitatea locală l-a ales spre a-i conduce.

Nu ştiu in ce măsură funcţionarii in cauză au apreciat comparaţia, cert este că mi-am asumat aceasta “(dez)onorantă” poziţie convins fiind că demersul meu este implicit şi in folosul lor. Asta chiar dacă la prima vedere funcţionarii in cauză s-au simţit sau se simt stânjeniţi că cineva, total din afara mediului lor, pune întrebări şi verifică lucruri neverificate de nimeni vreme de mai bine de 20 de ani. Dar despre asta, poate în alt articol, cu respectarea (vă promit) a confidenţialităţii informaţiilor.

Cu sigurantă funcţionarii publici din Comunele auditate au inteles că nu coerciţia reprezintă arma forte când vine vorba despre auditul public intern. Iar dacă trebuie să se pună în discuţie coerciţia, atunci trebuie spus că aceasta ar trebui să vină de la conducătorul Comunei prin comisia de monitorizare, dezvoltare şi implementare a sistemului de control intern managerial, după finalizarea misiunii de audit intern. Dar şi aici, dat fiind faptul câ aparatul de lucru al primarilor este aşa cum este şi in plus redus ca numar, (in conditiile în care responsabilităţile sunt multiple şi complexe iar comunitatea restrânsă), discuţia despre coerciţie se nuanţează.

Şi pentru a nu vă plictisi, date fiindu-mi trecuturile puţin cazone, inchei rămânând ferm convins ca arma forte cu care trebuie să se lupte auditorul public intern nu este altceva decât banalul bun simţ al funcţionarului public sau al personalului contractual dintr-o Primarie. Bun simţ care odată activat, face ca in acea entitate publică lucrurile să “meargă ceas”.

14.05.2015
Şeful compartimentului audit public intern,
Filiala A.Co.R. Maramureş
Sabin SISERMAN