Adresa către PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI înaintată de președintelui Filialei județene Maramureș a Filialei județene Maramureș a Asociației Comunelor din România

Anexă la adresa de inaintare  -nr. 37/04.01.2019

Către Președintele Curții de Conturi a Romaniei

Raspuns la chestionarul solicitat de Comisia de Etica a CCR

1. Acţiunea de verificare a avut în vedere operațiunile economico – financiare cele mai relevante ale entităţii conduse de către dumneavoastră?    (Punctaj intre 1-5;  valoarea 5 – apreciere maxima )

 Punctaj acordat: 5

Comentarii privind aprecierea făcută:

 1. Nivelul de apreciere maxim acordat la întrebarea de mai sus îl exprim în baza certitudinii personale si a functionarilor publici implicați ai Comunei Săcălășeni că activitatea desfăşurată in perioada oct.-nov.2018 de catre echipa de audit public extern a Camerei de Conturi Maramureş -formată din XXXXXXXXXXXX si XXXXXXXXXX – desemnată să efectueze auditul financiar al Comunei (şi a entităţilor publice aflate în subordonarea/coordonarea/autoritatea acesteia) -a ţinut seama în detaliu de prevederile cuprinse în CAPITOLUL V din HPCC 155/2014 referitor la „Asigurarea și controlul calității în activitățile specifice Curții de Conturi”.
 2. In consecintă apreciez că activitatea echipei de audit public extern a respectat întru totul prevederile art. 455 – literele g), h) şi i) din actul normativ sus invocat si, având asentimentul colegilor mei – functionari publici auditati- îmi permit să opinez că operaţiunile economico-financiare verificate de auditorii externi independenţi au fost operaţiunile cele mai relevante din punct de vedere al complexităţii şi gradului de risc financiar, atat pentru Comună (ca ordonator principal) cât şi pentru Şcoala Gimnazială (ca ordonator terţiar).
 3. Pentru a-mi fi ințelese motivațiile aprecierilor și aserțiunilor mele referitoare la intrebarile puse in prezentul chestionar trebuie să mentionez ca mi le asum în virtutea responsabilității mele de Presedinte al Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din Romania. În consecință ma simt obligat să-mi exprim mulțumirea că echipa de auditori publici externi susmentionata a fost una dintre putinele echipe care au mentionat în raporul de audit faptul ca entitatea auditata (oricare ar fi fost ea) iși asigură auditul public intern conform legii și a ținut seama de solicitările subsemnatului adresate Camerei de Conturi Maramures in numele tuturor Comunelor membre ale asociatiei, prin adresa inregistrată sub nr. 777/15.06.2015 (vezi https://acormm.ro/adresa-spre-camera-de-conturi-maramures-pentru-sustinerea-activitatii-de-audit/).
 4. Pentru clarificari suplimentare mentionez ca Biroul de Audit Public Intern al Asociatiei și-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Legea 672/2002, OG 19/2017 ( Legea 115/2018) respectiv OG 1086/2013, asigurând tuturor Comunelor membre misiuni de audit de conformitate si de consiliere, îndeosebi în cazul organizării activităţii de contabilitate generală şi de gestiune şi de fundamentare a bugetelor de venituri şi cheltuieli în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare. Funcţionarii publici ai Comunei Săcălășeni (si nu numai) -în marea lor majoritate – in urma acestor actiuni, si-au îmbunătăţit aptitudinile profesionale, fapt obiectivat in participarea proactivă a acestora în administrarea performantă a Comunei de la ultimul audit financiar (anul 2015).

2. Echipa de control/audit v-a informat pe parcursul desfășurării acțiunii de verificare despre eventualele disfuncționalități apărute în colaborarea cu personalul entității?

 1. Punctaj acordat: 5

Comentarii privind aprecierea făcută :

 1. UAT Săcălăşeni are în structura organizatorică un administrator public careia i-a fost delegată responsabilitatea menţinerii unei relaţii permanente de colaborare cu auditorii externi independenţi (prin punerea la dispoziţie în mod operativ a documentelor şi a machetelor prealabile de informare solicitate de echipa de audit financiar) şi compartimentele auditate.
 2. Subsemnatul – primarul Comunei Săcălăşeni- în calitate de ordonator principal de credite am fost informat în permanenţă despre modul de derulare a activitaţii de audit şi a modului/timpului în care au fost puse la dispoziţie documentele solicitate de auditori respectiv utilizarea acestora în formularea şi fundamentarea opiniilor de audit, atât de administratorul public cât şi direct de auditorii externi independenţi.
 3. Precizez: nu mi-au fost furnizate informaţii referitoare la „disfuncţionalităţi apărute în colaborarea cu personalul entităţii” pe care o conduc nici de administratorul public şi nici de echipa de audit, ceea ce, consider, denotă o participare proactivă şi onestă atât din partea entităţii pe care o reprezint cât şi din partea auditorilor externi independenţi în realizarea misiunii de audit financiar.

3. Echipa de control/audit v-a informat în timp util pe parcursul acțiunii asupra constatărilor şi concluziilor acţiunii de verificare?

 Punctaj acordat: 5

Comentarii privind aprecierea făcută :

 1. Da, echipa de auditori care a efectuat auditul public extern m-a informat periodic (în timp util – la intervale de câteva zile) atât personal cât şi prin administratorul public, asupra principalelor constatări şi concluzii privind acţiunea de verificare întreprinsă, fapt ce a permis clarificarea operativă a unor probleme care prezentau o anumită incertitudine pentru auditori, ținand seama de specificul UAT Săcălăşeni şi de diferenţa specifică faţă de alte entităţi similare (Comune) constatate de auditori cu ocazia altor misiuni de audit.

4. În cazul în care la solicitarea auditorilor publici externi ați prezentat, verbal sau în scris, puncte de vedere referitoare la constatările rezultate în urma verificării, acestea au fost preluate sau, după caz, analizate cu obiectivitate în actul de control/audit?

 Punctaj acordat: 5

Comentarii privind aprecierea făcută :

 1. UAT Săcălăşeni, pe care o reprezint în calitate de ordonator principal de credite, a comunicat permanent (la solicitarea expresă) atât scris cât şi verbal, informaţii şi puncte de vedere referitoare la constatările/opiniile formulate în timpul şi la finele misiunii de către auditorii Camerei de Conturi Maramureş.
 2. Pot afirma, fără a greşi entitatea publica pe care o conduc a respectat întru totul prevederile articolelor 28, 29, 30, 31 si 32 din HPCC 155/2014, asigurând astfel „acces neîngrădit la acte, documente și informații necesare exercitării atribuțiilor auditorilor publici externi” (vezi Secţiunea 3 din actul normativ invocat mai sus)
 3. Apreciez (de comun acord cu funcționarii publici implicati), că aceste informaţii şi puncte de vedere au fost preluate şi analizate cu obiectivitate în actul de audit de către auditorii Camerei de Conturi Maramureş, acestia efectuându-și cu bună credinţă misiunea de audit financiar în entitatea noastră.

Faţă de cele precizate mai sus doresc să subliniez că:

1. UAT Săcălăşeni s-a pregătit cu rigurozitate pentru auditul financiar al Curţii de Conturi, încă de la ultimul audit financiar al Camerei de Conturi Maramureş (2015). În întreg demersul nostru administrativ de la acel moment încoace ne-am concentrat în mod deosebit asupra aspectelor de legalitate, regularitate, eficienţă, eficacitate, economicitate şi etică in administrarea entităților componente ale UAT.

2. Scopul acestei atitudini administrative a fost acela de a îndeplini atât obiectivele asumate de conducerea deliberativă şi executivă a UAT faţă de comunitatea pe care o deservim cât şi de indeplini „Obiectivele auditului financiar și certificarea conturilor” precizate în Secţiunea a 2-a a HPCC 155/2014 la art 255, străduindu-ne astfel ca:

a) activitatea administrativa a UAT să fie reflectată CORECT COMPLET ŞI FIDEL în situaţiile financiare anuale întocmite de UAT şi să nu conțină denaturări semnificative (ca urmare a unor abateri sau erori generate de necunoaştere actelor normative sau superficialitate în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu), să fie în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România, să respecte principiile legalității și regularității și să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în orizontul celor 3 ani ;

b) modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli al entității să fie în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și că acestea respectă principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.

În acest context NE-AM FI DORIT ca OPINIA FINALĂ a auditului financiar din anul 2018, realizat de auditorii externi independenţi ai Camerei de Conturi Maramureş să se finalizeze cel puţin cu o opinie „CU REZERVE”, situaţie în care UAT Săcălăşeni ar fi putut să reprezinte o entitate etalon judeţeană în administraţia publică locală.

Din informaţiile pe care le deţinem, toate auditurile financiare derulate de Camera de Conturi Maramures se finalizează prin OPINII CONTRARE, ceea ce demobilizează administraţiile publice locale, afectând negativ spiritul competitiv între UAT-uri şi implicit calitatea managementului public din aceste instituţii.

Din nefericire, trebuie să recunoaştem că, DIN MOTIVE IMPUTABILE EXCLUSIV NOUĂ, (şi când spun asta mă refer la atât la conducerea executivă a UAT şi a unor funcţionari publici ai Comunei Săcălăşeni şi Şcolii Gimnaziale Săcălăşeni), această opţiune – pe care o consider de bun simţ şi de bun augur pentru instituţiile publice de tip Comună- nu s-a obiectivat. Opinia auditorilor externi – argumentată matematic şi logic (deci incontestabilă factual și moral) a fost, din păcate „ OPINIE CONTRARA”.

3. Faptul că UAT Săcălăşeni mai are încă de „muncit” pentru a obţine o opinie „FĂRĂ REZERVE” sau cel puţin „CU REZERVE”, după acest eşec, ne motivează să abordăm mult mai responsabil activitatea administrativă şi cea financiar contabilă, asfel încât UAT-ul pe care il conduc să devină entitate publică etalon în judeţul Maramureş şi chiar din ţară.

4. Pentru realizarea acestui obieciv voi continua sa mobilizez pozitiv funcţionarii publici ai Comunei iar în cazul în care aceştia nu achiesează obiectivului Comunei, îmi exprim hotărârea de a lua măsuri coercitive, disciplinare, materiale și chiar penale conform Legii 53/2003 (Codul Muncii).

5. Echipa de control/audit a prezentat într-un termen rezonabil proiectul actului de control/audit pentru a vă da posibilitatea de a-l analiza și prezenta punctul de vedere cu ocazia ședinței de conciliere?

 Punctaj acordat: 5

 1. DA. Echipa de audit a prezentat proiectul raportului de audit într-un termen pe care îl putem considera rezonabil/firesc.

Menţionăm totuşi că la reducerea termenului de întocmire a proiectului şi prezentarea acestuia în şedinţa de conciliere la câteva zile după finalizarea misiunii de audit, a concurat în mod substanţial ORDINEA DEOSEBITĂ, CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ şi MODUL DE LUCRU PROCEDURAT pe care am reuşit să le implementăm în toate compartimentele Comunei cu ajutorul auditului intern în sistem asociativ, (mai puţin la Şcoala Gimnazială Săcălăşeni care are o dublă subordonare: UAT Săcălăşeni si INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN – unde auditul intern al acestei institutii nu a efectuat nicio misiune de audit intern).

Această stare de fapt, cred că ne diferenţiază, TOTAL şi POZITIV de alte UAT-uri din judeţul Maramureş şi chiar din ţară, creând premizele realizării unei administraţii eficiente şi performante, (pe care o dorim etalon pentru alte UAT) îndreptată spre cetăţean şi în folosul acestuia.

6. Consideraţi că echipa de control/audit a prezentat rezultatele verificării într-o manieră echilibrată şi corectă?

 Punctaj acordat: 5

Comentarii privind aprecierea făcută:

 1. Modul în care echipa de audit a prezentat rezultatele verificării şi formularea unei OPINII CONTRARE (sub nivelul asteptărilor/dorinţelor noastre), a fost argumentată logic şi matematic fiind prezentat în sedinta de conciliere într-o manieră temperată, decentă, concisă şi pertinentă.
 2. Avem însă certitudinea că opinia formulată reprezintă „ADEVARATA” faţă a performanţei Comunei noastre de până acum, urmând ca pe viitor să depunem toate diligenţele pentru a obține o mai buna apreciere la viitoarele audituri financiare.

7. Apreciați că echipa de control/audit care a participat la verificare a dat dovadă de obiectivitate, imparţialitate onestitate, corectitudine și independență pe parcursul desfășurării acțiunii?

 Punctaj acordat: 5

Comentarii privind aprecierea făcută:

 1. DA. Apreciem faptul că echipa de auditori a dat dovadă de obiectivitate, imparţialitate onestitate, corectitudine și independență pe parcursul desfășurării acțiunii si nu avem nimic să-i reproşăm în sensul celor enunţate mai sus.

8. Relaţionarea membrilor echipei de control/audit cu reprezentanţii şi angajaţii entităţii dumneavoastră a fost adecvată şi civilizată?

 Punctaj acordat: 5

Comentarii privind aprecierea făcută :

 1. DA.Relaţionarea membrilor echipei de audit cu reprezentanţii şi angajaţii UAT Săcălăşeni a fost adecvată şi civilizată, cu respectarea standardelor de etică şi de ontologie profesională.

9. Puteţi afirma că rezultatele verificării au un impact pozitiv asupra entităţii conduse de către dumneavoastră şi vor duce în viitor la îmbunătăţirea managementului financiar şi la sporirea gradului de responsabilitate în gestionarea banului public?

 Punctaj acordat: 5

Comentarii privind aprecierea făcută:

 1. Indubitabil. Exprimarea „OPINIEI CONTRARE” (în condiţiile în care într-o posibilă analiză de benchmarking la nivel judeţului Maramureș apreciem – poate subiectiv- că aveam atuuri de a fi consideraţi „model organizaţional şi administrativ”) a „trezit” la realitate echipa de funcţionari publici ai UAT Săcălăşeni (inclusiv Şcoala Gimnazială!), aceasta propunându-şi ca la urmatoarea misiune de audit financiar să se prezinte la standarde mult mai înalte (cel puţin demnă de o „OPINIE CU REZERVE”).
 2. Neadecvarea comportamentului organizaţional şi instituţional al angajaţilor Comunei, pentru realizarea unui act administrativ şi financiar-contabil în conformitate cu exigenţele HPCC 155/2014, ne-a determinat şi ne va determina şi în viitor să luăm măsuri coercitive, disciplinare, conform Legii 53/2003 (Codul Muncii), prin intocmirea fără menajamente a NOTARILOR ANUALE DE SERVICIU si să „mergem” până la desfacerea contractului de muncă pe motive de incompetenţă profesională acelor funcţionari publici care nu se adaptează exigenţelor impuse de legi şi acte normative.

10. Puteți semnala eventuale încălcări ale unor aspecte de natură etică din partea auditorilor publici externi care au făcut parte din echipa de control/audit, cum ar fi cele privind conduita, respectiv lipsa unui comportament decent și respectuos sau practicarea de amenințări sau presiuni asupra angajaților entității etc.?

Răspuns

 1. Echipa de auditori a dat dovada de profesionalism şi deontologie profesională în întreaga prestaţie derulată sub forma misiunii de audit financiar la nivelul UAT Săcălăşeni.
 2. În demersul său explicativ asupra imposibilităţii acordării unei opinii mai favorabile, echipa de auditori a detaliat cu tact şi răbdare motivele exprimării acestei decizii, recunoscând totodată administrarea incomparabil mai performantă a patrimoniului Comunei Săcălăşeni în raport cu alte entităţi publice de tip Comună din judeţ, dar subliniind faptul că mai exista deficienţe care nu permit exprimarea unei opinii mai bune (OPINIE CU REZERVE).

11. Aveți cunoștință despre existența vreunui conflict de interese între membrii echipei care au participat la verificare și instituția dumneavoastră (cum ar fi: existenţa unor contracte în derulare cu entitatea verificată prin rudele membrilor echipei de control/audit; satisfacerea unor interese personale de către auditorii publici externi prin folosirea funcţiei oficiale şi implicarea entităţii verificate; acceptarea de către membrii echipei de control a unor avantaje materiale din partea entităţii verificate etc.)?

Răspuns:

 1. Nu. Comportamentul membrilor echipei de audit public intern s-a circumscris în mod corespunzător și complet în paradigma Codului de Etică al auditorului public extern.

12. Cum puteţi caracteriza, într-un cuvânt, relaţia dintre entitatea dumneavoastră şi Curtea de Conturi/Camera de Conturi ? (Tensionată Cordială Bună Foarte bună)

Caracterizare :  BUNA

Comentarii privind aprecierea făcută :

 1. Aprecierea formulată aceasta intrebare mă simt obligat să o fac în calitate de Preşedinte al Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din Romania, asociaţie care prin structura sa organizatorică – Biroul de Audit Public Intern în Sistem Asociativ – a participat prin audituri de conformitate/consiliere/performanță – la rezolvarea multor probleme de ordin administrativ si financiar-contabil, atât în cazul Comunei Săcălăşeni cât şi în cazul altor înca 33 de Unităţii Administrativ Teritoriale de tip Comună din judeţ (din cele 63 existente).
  Activitatea auditului intern din judetul Maramureș s-a evidenţiat inainte de toate prin caracterul sau profund PREVENTIV al misiunilor organizate şi prin specificul sau COMPLEMENTARITAR , raportat la activitatea de audit public extern (obiectivele de audit intern se extind şi asupra altor activităţi, care nu intră în sfera de audit al Camerelor de Conturi, dar concura decisiv la o mai buna administrare a UAT-urilor).
 2. Pentru confirmarea acestei afirmații vă rugăm consultaţi site-ul www.acormm.ro la secţiunile „Organizarea activităţii de audit public intern” şi „Acţiuni şi concursuri” (rugăm a se vedea sheet-urile in format pdf.: „Actiunea- Cuiburi de pupeze în Maramureș- pamflet in imagini” si „Actiunea- Redefinim administația publică in judetul Maramures – Contabilitate” ( si nu numai acestea)
 3. Apreciez ca fiind exemple de succes, cursurile si adunarile AGA organizate de ACoR Maramureş și Instituţia Prefectului Maramureş – prin structura informala „Grupul de modernizare a Administratiei Publice Locale” – la care au participat şi invitati ai Camerei de Conturi Maramureş. La organizarea acestora un rol important l-a avut Biroul de Audit Public Intern al AcoR Maramureş, structură din cadrul Filialei care a ales tematica, a asigurat suportul logistic şi exemplele de bună practică administrativă (activitate de benchmarking) de la Comunele din județul Maramureș membre ACoR, în scopul generalizării acestor bune practici la toate comunele membre.
 4. Pentru a vă asigura de justețea aserțiunii de mai sus, rugăm structura de specialitate a Curtii de Conturi a Romaniei să analizeze comparativ modul de organizare al contabilităţii între două Comune: una care işi asigura auditul public intern( in sistem asociativ sau nu) şi alta care nu are in mod obiectiv sau refuză (uneori cu obstinaţie!), asigurarea acestei activități.
 5. Am certitudinea că dacă se analizează cu buna credintă aceste UAT-uri , se poate observa ca cele cărora le este asigurat auditul intern, sunt mult mai bine organizate, si prezintă riscuri de administrare frauduloasă şi de aparitie a erorilor financiar contabile, incomparabil mai mici decât cele cărora nu-si asigură sub nicio formă aceasta activitate.
 6. Precizez ca in urma consultarii cu omologi, presedinti al Filialelor județene ale Asociației Comunelor din Romania, am constatat ca în foarte multe judeţe, Camerele de Conturi Judeţene au pretins imperativ, cu ocazia auditurilor externe prind DECIZII , asigurarea obligatorie a auditului public intern( în formele sale legale) și implicit au sustinut prin aceasta atitudine dezvoltarea structurilor asociative de audit public intern organizate în cadrul Filialelor ACoR.
 7. Pe plan naţional putem oferi drept exemple de excelenţă în relaţiile de cooperare dintre auditul intern asigurat de structurile asociative şi auditul externindependent al Camerelor de Conturi, cele din judeţele : Dâmboviţa, Tulcea, Timiş, Iaşi, Neamț, Alba, Constanta, Prahova etc.
 8. Tot in baza consultarii cu omologi, presedinti al Filialelor județene ale Asociației Comunelor din Romania, va pot informa ca numărul comunelor care au asigurat auditul intern în sistem asociativ au ajuns în județele precizate mai sus, in anul 2018, la procente cuprinse intre 80%-100%. Doar in foarte puține Comune din județele sus menționate, auditul intern este asigurat prin doi auditori cu statut de angajaţi permanenţi în aceste entitați sau nu este asigurat de loc!
 9. Cele 34 de Comune din judetul Maramureș care își asigura auditul public intern, reprezintă doar 54%, din totalul Comunelor judetului (63 la număr). Cu toate insistențele noastre de a coopta și alte entități în asigurarea auditului public intern, în județul Maramureș exista inca 29 de UAT de tip Comună care nu isi asigură sub nicio forma legala (!) activitatea de audit public intern (desi aceasta este obligatorie conform Legii 672/2002 și sancționată cu amendă imputabilă conducerilor executive ale Comunelor în cauză).
 10. Aceasta stare de fapt este până în acest moment o stare NESESIZATA (!!!) si NESANCȚIONATĂ (!!!) de multe din Camerele de Conturi din țară (nu numai in județul Maramureș), cu ocazia auditurilor financiare/control/performantă desfasurate de acestea, creând astfel o dublă măsură (paguboasă si contraproductivă) de evaluare a Unităților Administrativ Teritoriale de acelasi tip la nivel județean sau național.

13. Aveţi alte comentarii de făcut în afara aspectelor mai sus-menţionate cu privire la activitatea desfășurată şi raportul întocmit de către echipa de control/audit? Vă rugăm să ne împărtăşiţi aceste observaţii.

Raspuns

 1. NU. Desi Comuna Săcălășeni nu a obtinut opinia de audit pe care o dorea, apreciez POZITIV experienţa auditului financiar al Camerei de Conturi Maramureş din lunile oct.-nov 2018, la UAT-ul pe care il conduc, experienţă care va deschide o nouă etapa în administrarea patrimoniului Comunei şi cu siguranţă o altă atitudine a funcţionarilor publici faţă administrația publică in particular si fată de muncă in general.

 1. Având în vedere că în județul Maramureș exista inca 29 de UAT de tip Comuna care nu isi asigura sub nicio forma activitatea de audit public intern, desi aceasta este obligatorie conform legii 672/2002 si sanctionabila cu amenda imputabila conducerilor executive ale Comunelor in cauza , vă rugăm sa interveniti cu autoritatea funcției pe care o reprezentati ca toate Comunele județului Maramureș să-și îndeplinească această responsabilitate/obligație, cu respectarea cadrului legal în vigoare.

 2. Adresez personal și în numele primarilor si funcționarilor publici din Comunele membre ale asociației pe care o reprezint, MULTUMIRI conducerii supreme a CURTII DE CONTURI A ROMANIEI, pentru posibilitatea ca prin acest feed-back sa formulam/ comunicam obiectii si să facem propuneri de îmbunătățire a activitătii de audit public extern ( atitudine care se va repercuta cu siguranta, în viitor, in creșterea plus valorii actului administrativ la nivelul tuturor UAT).

 3. Cu scuze pentru formularea uneori calofilă și stilul prolix,

Cu deosebit respect,
Primarul Comunei Săcălașeni și
Președintele Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din Romania

Ing. jur. Emilian Gheorghe POP